Moderni sote- tietojärjestelmä

Mitkä ovat modernin asiakastietojärjestelmän kehittämisen keskeiset lähtökohdat?

Suomen laissa taataan kaikille kansalaisille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka pitää tuottaa yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Asiakkaalla on oikeus saada tiedot häntä koskevista asiakirjoista. Tästä vuodesta alkaen kansalaisilla on  myös vapaa hoitopaikan valinnanvapaus sekä Suomen sisällä että EU:ssa. Lainsäädännön kautta kunnille asetetut sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) tehtävät ovat hyvin moninaiset ja velvoittavat. Sote-palvelujärjestelmät toimivat porrastetun periaatteen mukaisesti, esimerkiksi yo-sairaalan, keskussairaalan, aluesairaalan ja terveyskeskussairaalan tehtävät ovat erilaiset. Sote-palveluja tarvitsevan asiakkaan polku on monimutkainen ja siksi prosessi on altis päällekkäisille toiminnoille. Yleisesti on hyväksytty tavoite integroida sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne yhdeksi kokonaisuudeksi. Yllä mainitut seikat tarjoavat hyvän lähtökohdan sote- asiakastietojärjestelmien kehittämiselle.

Mikä on  uudistamisen keskeinen tavoite?

Sähköisen asiakaskertomuksen tulee tukea laaja-alaisesti  kansalaisten  hyvinvointia. Modernin tietojärjestelmän tulisi onnistuakseen kerätä asiakastietoa mahdollisimman laajasti eri sote-organisaatioista (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, työterveyshuolto, sosiaalihuolto ja yksityiset palveluntuottajat) ja välittää tietoa ja ohjeita takaisin kansalaisille ja koko palvelujärjestelmälle. Tietojen tulee modernissa järjestelmässä liikkua joustavasti eri toimijoiden välillä koko maan alueella ja tarvittaessa EU:n alueella. Hyvin suojattuun tietojärjestelmään tulee määritellä selkeät käyttöoikeudet siitä, miten eri henkilöstöryhmät voivat asiakkaan luvalla kirjautua ja käyttää turvallisesti järjestelmää.

Mitä nykyjärjestelmien puutteita tulisi erityisesti korjata?

Nykyiset tietojärjestelmät pystyvät välittämään suhteellisen hyvin yksittäisen henkilön tietoja yhdessä organisaatiossa, mutta nykyisten asiakastietojärjestelmien avulla ei voida hallita sote-kokonaisuutta eivätkä järjestelmät ole riittävän käyttäjäystävällisiä. Modernin sote-asiakasjärjestelmän tulee pystyä käsittelemään joustavalla tavalla  asiakkaan koko potilaspolkua, palvelemaan kaikkia henkilöstöryhmiä ja tukemaan myös kansalaisten terveyttä ja omia tiedon tarpeita. Tarvittavat asiakastiedot tulee saada käyttöön nopeasti ja nykyistä paremmin koordinoituna, kaikkina vuorokauden aikoina ja koko maan alueella. Tällöin järjestelmä vähentää tarpeettomia tutkimuksia ja helpottaa tarvittavien ohjeiden ym. antamista esim. asiakkaan siirtyessä kotiin tai toiseen hoitopaikkaan. Potilaan tulee voida myös itse kirjautua järjestelmäänsä ja seurata oman hyvinvointinsa kehitystä ja motivoitua terveyden edistämisessä sekä saada tarvittavia ohjeita interaktiivisesti.

Miten tietojärjestelmän avulla voidaan uudistaa palvelujärjestelmää?

Kun asiakkaan sote- tiedot voidaan jakaa turvallisella tavalla, kerätyn tiedon merkitys kasvaa ja jalostuu ja sen avulla voidaan ratkaista nykyistä syvällisemmin asiakkaan elämän tilanteeseen liittyviä monimutkaisia ongelmia ja tukea arjessa pärjäämistä. Järjestelmän avulla tulee myös lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden välistä integraatiota ja kehittää niiden ongelmanratkaisukykyä. Nykyinen sote-tietojärjestelmä on kaukana esimerkiksi tavallisten pankkiautomaatien ja verkkopankin palvelutasosta. Kukaan ei aseta niiden hyötyjä kyseenalaiseksi tai pidä järjestelmää monimutkaisena tai turvattomana.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjistä tiedetään, että eniten palveluja käyttävät suurkuluttajat (10 – 20% väestöstä) aiheuttavat 80 % kuntien sote-kustannuksista. Merkittävä osa kustannuksista johtuu siitä, että palvelujärjestelmän kokonaisuutta ei voida ohjata, vaan asiakkaat siirtyvät luukulta toiselle. Tämä ei ole kenenkään etu – kaikkein vähiten  palvelukierteessä olevien asiakkaiden. Tähän tulee saada parannus.

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa

Yksi kommentti artikkeliin “Moderni sote- tietojärjestelmä

Kommentoi

Toimimme puhtaasti lahjoitusvaroin.

Tue Liberaa