Piia-Noora Kauppi

Piitu KauppiLiberas gäst den här veckan Piia-Noora Kauppi är VD för Finansbranschens Centralförbund. Vid sidan av sitt egentliga arbete är hon även verksam i UPM Kymmene Abp:s och Sulava Oy:s styrelser. Före sina nuvarande uppdrag tjänstgjorde Kauppi nästan tio år som medlem i Europaparlamentet och som ordförande för Samlingspartiets europarlamentgrupp. Kauppi har juristutbildning och hon har även studerat handelsvetenskaper i såväl Finland som utomlands. Kauppi är gift och har tre barn. Idag bor familjen i Tusby.

Vad är Finlands största utmaning?

– Vår största utmaning är en med tillväxtantaganden och en fördelaktig åldersstruktur uppspettad välfärdsmodell som innefattar grundlös optimism kring utlovande av offentliga löften om tjänster och pensioner. Våra utsikter för tillväxt är svaga och i långt lever vi från handen till munnen. Signifikanta buffertfonder finns det bara i vårt lagstadgade arbetspensionssystem. Inom övriga social- och hälsovårdstjänster sköts finansieringen med hjälp av skatter eller skulder. Vår utmaning ligger inte så värst i kommunernas och statens skulder i skuldebrev, utan uttryckligen i framtida utgifter för den offentliga serviceekonomins tjänstelöften (serviceansvarsskuld). Extra resurser från tillväxt räcker inte ens under mest optimistiska scenarier till att täcka de extra kostnaderna för att befolkningen åldras utan att det vidtas strukturella åtgärder.

Vad är Finlands största möjlighet?

– Fastän vår ekonomi inom den offentliga sektorn kör med underskott och tvinar i ett hållbarhetsgap, blir en avsevärd del av privata hushåll allt mer förmögna. Den privata förmögenheten överförs i tiden som extra finansiering på våra barn. Högre förmögenhet ger möjlighet att utveckla ett fiansiellt kompanjonskap kring välfärdstjänster – särskilt då äldretjänster – mellan samhället och medborgarna. Köpkraft för tjänster kunde lösgöras ur äldre människors egendom. Medborgarna ska ha möjlighet att genom att spara, försäkra och utnyttja egendom bereda sig för en hög ålder och finansiera sina äldretjänster som kompletterar den offentliga servicen, som t.ex. omsorgstjänsterna som är under stark tillväxt. Man måste våga ge människorna rätt till val som är lämpliga för den egna livssituationen.

Vad skulle du ändra nu genast?

– Jag skulle skapa en enhetlig modell av servicesedel/-konto för kommunala tjänster som täcker hela Finland där medborgaren fick köpkraft under vad tjänsterna kostar för kommunen då de produceras med skattemedel. Jag skulle dessutom ge människorna möjlighet att komplettera köpkraften frivilligt med egen finansiering.

Kommentoi