Medborgarsamhällets renässans

Medborgarsamhällets renässans

Ingen är förtjänt av liv och frihet
som inte dagligen vinner dem på nytt

Johann Wolfgang von Goethe Faust (1832)


Vi är inne i en tid av kontinuerlig förändring. Vi kan välja vår väg endast på basen av existerande alternativ. Vi begränsar våra möjligheter om vi inte är öppna för nya eller annorlunda tankar och synsätt.

Einstein konstaterade på sin tid, att det är dumt att repetera samma mönster och vänta sig ett avvikande utfall. Vi befinner oss nu vid en brytningspunkt. Gamla sätt att fungera ger inte önskat resultat. Den odisputabla sanningens tid är förbi. Vi behöver nya grepp.

Att ifrågasätta är början på något nytt. Ibland behövs det radikala omvärderingar för att finna en väg som för vidare. Vid en brytningspunkt är de grundläggande värderingarna och insikterna avgörande. Den valda inriktningen måste vara säkerställd och välgrundad. Utan kompass och en vision går det inte att orientera.

Liberas roll

Libera är en öppning mot något nytt. Avsikten är att Libera skall fungera som väckarklocka, idéspruta, ifrågasättare, nyskapare och samvete. Fundamentala fakta och relationer förändras inte under tidens gång. De måste ändå ständigt diskuteras och omprövas. Vad är livsviktigt och på vilken bas vill vi bygga vår framtid?

Libera är inte en värderingsfri aktör. Libera vill främja och stöda individens frihet; utan individer finns det inget samhälle. Starka och ansvarsfulla individer bygger upp samhället. Individens frihet och rätt till frivilligt samarbete, självförverkligande och utbyte av varor och tjänster är grundförutsättningen för allt samhällsliv. Om vi inte har en möjlighet att utnyttja vår begåvning och vår kompetens för att söka vår subjektiva lycka – kan vi då leva ett lyckligt liv?

En människovärdig tillvaro

Medborgarnas likhet inför lagen, respekt för den privata äganderätten och fri disposition av den personliga egendomen hör till grunderna för en mänskovärdig tillvaro. Liberas syfte är att stöda och främja medborgarsamhället och påminna om därmed förknippade plikter och ansvar. Friheten är inte gratis och inte heller självklar. Den måste upprätthållas varje dag. Annars går den småningom eller kanske plötsligt förlorad.

Goda avsikter garanterar inte ett gott resultat. Den mänskliga naturens brister lockar till lättköpta problemlösningar. Tvång är ett utslag av svaghet och innebär ett bortfall av humanitet. Vårt sunda förnuft och vår moraliska aktivitet kräver hela tiden stöd och uppmuntran. Bara ett fåtal vågar stå upp och tala eller handla när tiden är inne. Det är lättare att följa med strömmen eller hålla tyst.

Liberas uppgift är att framhålla och påminna om frågeställningar, som inte nödvändigtvis är populära eller trevliga, men desto mera relevanta.