Gustav von Hertzen in memoriam

Gusse
Liberas grundare och första styrelseordförande, bergsrådet Gustav von Hertzen avled den 18 december 2013 i sitt hem, 83 år gammal. von Hertzen var en betydande företagsledare,  filosof och författare. Han hade en nästan 40 år lång karriär på Cultor (tidigare känt som Suomen Sokeri), först som fabriksingenjör, sedan som verkställande direktör och slutligen styrelseordförande. Under 20 års tid hade von Hertzen även en ”andra karriär”, genom arbetet med Hartwall och Baltic Beverage Group i de baltiska staterna och i Ryssland. Han satt som ordförande i båda företagen mellan år 1982 och 2004.

Gustav, eller ”Gusse”, då han snabbt blev du med dem han träffade, hade ett stort inflytande på samhället genom sina många förtroendeuppdrag, och tog alltid del i den offentliga debatten. Han var en populär talare inom ämnen som företagsmoral och ledarskap. von Hertzens främsta litterära verk är magnum opus The Spirit of the Game (1993, Fritzers), där han presenterar sin egen syn på detta sekels utmaningar och även en imponerande helhetssyntes av diverse forskningsområden.

Kärnan i von Hertzens budskap är ett plus-summespel, som stödjer och ökar välmåendet i samhället. Ett plus-summespel skiljer sig från ett nollsummespel, vilket enbart omfördelar existerande resurser (exempelvis inkomstöverföringar), genom att gynna alla inblandade, och även från ett negativt spel, vilket endast är destruktivt.

Grunden för samhällelig framgång är moralkapitalet, som i sin tur utgör grunden för relationer mellan samfund, företag och individer  (t.ex. äktenskap). Detta förtroendekapital förändras ständigt, och tar lång tid att bygga upp, men trots detta eroderas det snabbt.

Tankesmedjan Libera var von Hertzens ”tredje karriär”. Han trodde starkt på det civila samhället och frivillig påverkan. Vi grundade Libera för att främja individens, samhällets, marknadens och entreprenörskapets frihet. Von Hertzen betonade att lita på individen, men också att vara medveten om dennas svagheter. Frihet och ansvar går hand i hand. Valmöjligheter innebär även ansvar för det egna agerandet och dess konsekvenser.

von Hertzens publikationer omfattade även Demokratins utmaning (2008, Gummerus), Ledarskap och moral (2008, EVA)  samt den av Libera år 2013 utgivna rapporten Umpikujassa? (I återvändsgränden?), som behandlar fackföreningsrörelsen i Finland.

von Hertzen var diplomingenjör, bergsråd, hedersdoktor vid Helsingfors Universitet och medlem i internationella Mont Pelerin Society. von Hertzen sörjs sin fru Ulla-Maria, sina fyra barn och tolv barnbarn.

I Helsingfors 19.12.2013

Petri Kajander

www.gustavhertzen.com