Blogit

Yrittäjyys yhteiskuntaa uudistavana voimana

Yrittäjyyden perimmäinen merkitys on sen kyvyssä tuottaa uusia ideoita, joiden lähteenä sille on mahdotonta löytää vertaista korvaajaa. Yrittäjyys on ideoiden runsaudensarvi. Yhteiskunnat kasvavat ja kehittyvät yrittäjyydestä. Jokainen yhteiskunta, joka rajoittaa yrittäjyyttä tai torjuu sen kokonaan, alkaa vääjäämättä taantua.

Syy yrittäjyyden yhteiskunnalliseen merkitykseen on yksinkertaisesti siinä, että ihmiset oivaltavat ja keksivät erilaisia asioita. Käytännöllisesti katsoen on mahdotonta tietää keitä ovat ne ihmiset, jotka keksivät eri asioita. Vielä tätäkin vaikeampaa on saada selville, millaisia tarkoituksia heidän ideansa palvelevat ja millaisia ulottuvuuksia ne voivat avata. Vaikka ihmisten luovuudesta tiedetään hyvin paljon, sitä koskeva tutkimus ei ole antanut välineitä tunnistaa keksijöitä eikä ennakoida heidän ideoittensa sisältöä. Nämä asiat ovat yhä edelleen mysteereitä.

Koska ideat ovat mysteereitä, paras tapa suhtautua niihin on mahdollisimman suuri vapaus tuottaa ja testata ideoita ja sallia niiden kilpailla mahdollisimman neutraalisti ihmisten suosiosta hyödyllisyydellään ja merkityksellään. Väite, jonka mukaan ihmiskunnan voimavarat olisivat rajalliset ja kulumassa loppuun jatkuvasti kasvavan kulutuksen ja voimakkaan väestönkasvun vuoksi, ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Ihmiset ovat ehtymättömästi uutta luovine ideoineen tärkein voimavara.

Koska on mahdotonta tietää mitä ihmiset keksivät, on mahdotonta myös ennustaa yrittäjyyden sallivien yhteiskuntien kehitystä. Uudet ideat, joista kenelläkään ei voi olla tietoa, määrittävät ennakoimattomasti, sykäyksittäin ja ajoittain suurin harppauksin kehityksen suuntaa ja intensiteettiä. On hämmentävää ajatella, että tulevaisuutemme riippuu aivan tavallisista ihmisistä.

Kaleidoskooppi kuvaa osuvasti elämää yrittäjyydelle tilaa antavissa yhteiskunnissa, joissa värit ja muodot vaihtuvat sykäyksittäin. Hetken kestävistä tyvenistä siirrytään yllättäen muutoksen tilaan. Asiat, joiden on uskottu määräävän kehityksen suunnan, menettävät merkityksensä ja samalla niitä koskeva tutkimus kadottaa arvonsa. Yrittäjyys vie yhteiskunnan kehitystä ennakoimattomasti erilaisiin suuntiin.

Yrittäjyys on mekanismi luoda vaurautta. Vauraus ei ole taloudellisesti yksiulotteinen ilmiö, jollaiseksi se usein ymmärretään, sillä siihen sisältyy erilaisia, toisiaan tukevia ulottuvuuksia. Yrittäjyyden luoma vauraus ilmenee uusina ideoina ja oivalluksina ja niistä hyötyvinä uusina asiakaskuntina, uusina organisaatiokulttuureina ja johtamistapoina, uusina teknologioina, uusina markkinoina ja uusina pääomina. Yrittäjyys monipuolistaa, laajentaa ja syventää mahdollisuuksien kirjoa ehtymättömänä prosessina.

Käsitys, jonka mukaan yrittäjyys on vain taloutta kuvaavia numeroita ja niiden optimointia mekaanisen laskennan keinoin, on liian yksinkertainen ollakseen totta. Yrittäjyydessä taloudellinen laskenta on subjektiivisten arvostusten arviointia. Se ei ole itsetarkoitus, vaan rahaan perustuva keino selvittää erilaisten, keskenään kilpailevien vaihtoehtojen menestyksen mahdollisuuksia. Tästä seuraa, että samaa hyödykettä eri tavalla tuottavien yrittäjien laskennan tulokset eroavat toisistaan.

Yrittäjyyttä voidaan perustellusti verrata taideteokseen. Yritys on taideteoksen tavoin erilaisten tekijöiden ainutlaatuinen yhdistelmä. Vaikka taiteilijat ilmentävät omaa näkemystään esimerkiksi yksittäisiä ihmisiä kuvaamalla, heidän töitään ei kuitenkaan pidetä toistensa kopioina. Samasta syystä ei myöskään saman alan yrityksiä voida perustellusti pitää toistensa kopioina.

Olisiko Suomessa vihdoin aika ottaa yrittäjyys todesta ja ryhtyä sanoista tekoihin!

Blogit

Liberan blogiin kirjoittavat eri alojen asiantuntijat tai muuten vain mielenkiintoiset henkilöt. Blogit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä, eivätkä välttämättä edusta Liberan virallista kantaa.

Tietoa kirjoittajasta

Harisalo Risto

Risto Harisalo

Risto Harisalo on Tampereen yliopiston hallintotieteen emeritusprofessori. Harisalo on johtava klassisen liberalismin asiantuntija Suomessa. Hän on kirjoittanut aiheesta useita teoksia, myös yhdessä Ensio Miettisen kanssa.

single.php